Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad a zručnosti v zisťovaní skutočnej nákladovosti a ziskovosti jednotlivých produktov, zákazníkov, distribučných kanálov, aktivít, výkonov a to ako v organizáciách súkromného sektora, tak verejnej i štátnej správy.

Účastník po absolvovaní kurzu bude vedieť:

 • orientovať sa v problematike vyčíslenia nákladov
 • osvojí si spôsob vytvárania nákladového modelu
 • importovať náklady hlavnej knihy
 • definovať štruktúru nákladových objektov
 • realizovať alokácie nákladov
 • analyzovať nákladovosť a ziskovosť nákladových objektov a aktivít

ROZSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

36 hodín                                                                                                                 (1 hodina v trvaní 45 min)

Názov odbornej témy Počet hodín Teória Prax
Základy ABC/M, manažérskeho účtovníctva a controllingu 16 16 0
Predstavenie OROS Modeler-a 2 1 1
Metodika tvorby nákladového modelu, tvorba štruktúry zdrojov, aktivít a nákladových objektov 16 1 15
Tvorba alokácií, práca s atribútmi 2 0 2
Spolu 36 18 18

 

OBSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

Základy ABC/M, manažérskeho účtovníctva a controllingu

 • postavenie manažérskeho účtovníctva a jeho vzťah k riadeniu podniku
 • vysvetlenie procesného prístupu
 • vysvetlenie podstaty ABC/M
 • východiská, ciele a úloha controllingu v podniku
 • vysvetlenie náväzností manažérskeho účtovníctva, ABC/M a systému controllingu

Predstavenie OROS Modeler-a

 • predstavenie softvérového nástroja
 • predstavenie funkcionalít modelovacieho nástroja
 • základy práce s modelovacím nástrojom
 • vytvorenie základných objektov v modelovacom nástroji
 • praktické ukážky práce s modelovacím nástrojom

ACTIVITY BASED COSTING/ACTIVITY BASED MANAGEMENT 2/2

Metodika tvorby nákladového modelu, tvorba štruktúry zdrojov, aktivít a nákladových objektov

 • definovanie štruktúry zdrojov nákladového modelu
 • definovanie štruktúry aktivít
 • definovanie štruktúry nákladových objektov
 • praktické príklady tvorby štruktúry zdrojov, aktivít a nákladových objektov

Tvorba alokácií, práca s atribútmi

 • prvý stupeň alokácie nákladov
 • druhý stupeň alokácie nákladov
 • priame priradenie nákladov
 • interpretácia výsledkov nákladovej analýzy
 • praktické príklady alokácie nákladov

Leave a Reply