Cieľom kurzu je rozvíjanie a zdokonaľovanie schopností zamestnancov komunikovať v anglickom jazyku vo verbálnom aj písomnom styku, vo formálnej i neformálnej komunikácii. Absolvovanie kurzu prispeje ku skvalitneniu poskytovania služieb a prispeje k udržaniu dobrého renomé firmy medzi zahraničnými partnermi.

ROZSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

64 hodín

OBSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

Gramatika:

 • Podstatné mená (členy – rozšírenie)
 • Prídavné mená (stupňovanie)
 • Zámená (osobné – rozšírenie, privlastňovacie – rozšírenie)
 • Číslovky (základné a radové)
 • Slovesá (there is, there are, have got, has got, prítomný čas jednoduchý – rozšírenie, minulý čas jednoduchý – rozšírenie, predprítomný čas a budúci čas)
 • Príslovky (frekvenčné)
 • Predložky (základné)
 • Vetná stavba (skrátené tvary)

Konverzačné témy:

 • Predstavovanie, stretnutie
 • Krajiny a národnosti
 • Ako sa kam dostať (popis cesty)
 • Bežný pracovný deň, zamestnanie
 • Rozhovor, telefonovanie, rezervácia ubytovania
 • Návšteva, pozvanie, služobná cesta
 • Oblečenie, nakupovanie, reštaurácia
 • Počasie, víkend, dovolenka, významné dni a sviatky
 • Informácie na internete, horoskop, predpovedanie budúcnosti

Leave a Reply